Tarieven en vergoedingen

Hoe werkt het

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro per jaar. Ik werk contractvrij, wat wil zeggen dat ik geen contracten heb afgesloten met Zorgverzekeraars. Hierdoor blijf ik samen met u vrij in het kiezen van de behandelmethode en behandelduur. Ook bij contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutie basis. Dat wil zeggen dat u de door u gemaakte kosten voor behandeling zelf declareert bij uw Zorgverzekeraar. Indien u een volledige restitutiepolis heeft krijgt u 100 % van de verzekering terug. Het is belangrijk dat u dit goed controleert. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of via www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Indien u een naturapolis heeft dan ligt het percentage van wat u vergoed krijgt lager. Meestal vergoed uw verzekering dan tussen de 60% tot 80 % van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Wilt u weten hoeveel procent van uw kosten vergoed wordt, check dan www.contractvrijepsycholoog.nl. Dat wat u zorgverzekering niet vergoed, is voor uw eigen rekening. Het stuk eigen bijdrage, is afhankelijk van uw inkomen, wel aftrekbaar van de belasting. Let op (!) Dit geldt voor de eigen bijdrage en niet voor het eigen risico. Informeer hiernaar bij de belastindienst.

In de praktijk werk ik met een voorschotnota. Dit betekent dat u per sessie 30 euro zelf betaald, welke 1 keer per maand wordt gefactureerd. Dit wordt achteraf verrekend met de eindafrekening, die u bij het afsluiten van de behandeling en/of afsluiten van een DBC na 1 jaar krijgt.

Vergoeding Generalistische Basis Zorg (GB-GGZ)
Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaal ik op grond van de diagnose of u in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk traject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.
Ik hanteer voor de GB-GGZ het tarief zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). U kunt de actuele tarieven op hun website nalezen.

Ieder zorgproduct telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden. De totale behandeling omvat: consulten, behandeling/verslaglegging/administratie, overleg met huisarts, telefonisch en e-mailcontact, consultatie van specialisten etc.


Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ)

Wij hanteren voor de S-GGZ het tarief zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).
De tarieven van de S-GGZ hangen af van de geopende DBC, de diagnose behandelcombinatie.

Het tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal minuten dat besteed wordt aan de behandeling en verschilt per hoofddiagnose. Het aantal minuten is onderverdeeld in directe minuten (contact tussen u en mij, face-to-face, via telefoon of via e-health) en indirecte minuten (overleg met huisarts, rapportage, opstellen behandelplan). Als voorbeeld ziet u hieronder de tarieven voor depressieve stoornissen:

Vanaf 250 tot en met 799 minuten: 1.386,07 euro

Vanaf 800 tot en met 1799 minuten: 2.736,19 euro

Vanaf 1800 tot en met 2999 minuten: 4.972,69 euro

Vanaf 3000 tot en met 5999 minuten: 8.954,67 euro

Et cetera.

Voor het traject tot 250 minuten gelden de volgende tarieven (behandelingen kort)

Vanaf 0 tot en met 99 minuten: 165,35 euro

Vanaf 100 tot en met 199 minuten: 379,79 euro

Vanaf 200 tot en met 399 minuten: 696,11 euro

Niet vergoede zorg

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM-V classificatie en ook vallen bepaalde diagnoses buiten het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er toch een indicatie voor psychotherapie is gaat het om zogeheten overige producten of overige zorgproducten. In dat geval reken ik 95 euro per sessie (45 minuten).

Zelfbetalers
U kunt er ook voor kiezen om de zorg zelf te betalen, ik hanteer dan de tarieven van de niet vergoede zorg.

Supervisie
Individuele supervisie: 95 euro (45 minuten).

Annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 50 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Zie de bijlage voor een verdere toelichting op de betalingsvoorwaarden.